حق دسترسی آزاد به اطلاعات

از قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ۱۳۸۸ ماده۲ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود. ماده۵ ـ مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در …

وظایف دفترخانه ها در دادن سواد مصدق یا رونوشت اسناد

  قانون ثبت ‌ماده ۴۹ – وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: ۲) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. ماده ۲۱قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ‌ ۱۳۵۴: – اصول اسناد رسمي در صورت تقاضاي متعاملين بتعداد آنها تهيه ميشود و …

مطالبه گواهی مربوط به تسویه حساب‌هزینه‌های مشترک مورد تایید مدیر یا مدیران ساختمان از مالک یا قائم مقام او توسط سردفتر در حین انعقاد سند

ماده ۱۲ اصلاحی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶: دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب‌هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر …

وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری در اعمال مقررات تعدد در برخورد با محکومٌ علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگر

ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف- اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی …

تأثیر واگذاری شرکت های دولتی بر وضعیت شغلی کارمندان آنها

تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶:  درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی

تبصره ۲ ماده ۷ ‌قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی ۱۳۶۶: « استخدام در مشاغل پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به‌رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه …

اجرای ثبت و روند تخلیه اموال غیر منقول بعد از صورت گرفتن عملیات مزایده

آیین نامه طرز اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ۱۳۸۷ ماده۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد. تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به‌درخواست …

ممنوعیت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی به غیر از حقوق وظیفه‌ و یا بازنشستگی

آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور: ماده ۷۱ – ‌در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظیفه‌ممنوع است. ‌ماده ۷۲ – ‌دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام خدمت همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه‌یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از …

تنزل مقام منحصرا در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری است

دادنامه ۴۲۲-۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان: … به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده ۹ قانون مذکور را دارند لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله …

جلب و ورود ثالث در روند دیوان عدالت اداری

ماده۵۴ ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می ‌ تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی ‌ که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری …