رای هیات عمومی در خصوص مرخصی زایمان

پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان ۶ ماه تا ۹ ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

رسیدگی خارج از نوبت به درخواست تعدیل مهریه

شماره۹۰۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰                                                              ۱۳۹۷/۷/۲۲ بخشنامه درخصوص محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی …

رای ۵۶۳-۱۳/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی

پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است