پرداخت ۶ ماه حق بیمه شرط برخورداری از مقرری بیمه بیکاری است و صرف داشتن سابقه اشتغال کافی نیست

۸۶۱- ۸/۷/۱۳۹۹ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی: اولاً بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۶) مقرر می دارد باید «بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد » و از طرفی علی الاصول پرداخت حق بیمه با ارسال لیست صورت می گیرد؛ لذا با …

در دعوای احتساب سوابق غیررسمی نیاز به اقامه دعوا به طرفیت نهاد بیمه ای نیست

دادنامه ۷۴۷- ۴/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی: شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب …

عدم ابطال ماده ۱۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸؍۹۶؍۱۰۰۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی-

دادنامه هیات عمومی دیوان ۷۵۰-۷۵۱- ۱۸/۶/۱۳۹۹ :-حکم مقرر در ماده ۱۶ از بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸؍۹۶؍۱۰۰۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی هیچ یک از مواد ۴۵-۴۳-۴۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در هیأت های تشخیص مطالبات تـأمین اجتمـاعی را نقض نکرده بلکه یـک فـرصت و حـق مضاعفـی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از …

قانون تفسیری از زمان تصویب استفساریه موثر است نه از زمان قانون مورد تفسیر

اینستا ۷۷۳- ۷۸۲- ۲۸/۵/۱۳۹۹ هیات عمومی مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقنن در قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است مقرر کرده سابقه پرداخت حق …

دستور العمل نحوه تقاضای ماده ۴۷۷

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ رئیس قوه قضاییه در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی …

صرف اعلام نیاز یا به کارگیری فرد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با وی بدون رعایت این شرایط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند محسوب شدن فرد و به تبع آن صدور شناسه کارمندی برای وی به وجود نمی‌آورد

تبدیل وضعیت

یکی از استثنائات مقررات مربوط به ابلاغ اوراق

ماده ۱۹ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۵۱ هر‌گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض، دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش‌خواه، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام …

طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ضامن ورشکسته ندارند

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۸ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) …