صرف اعلام نیاز یا به کارگیری فرد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با وی بدون رعایت این شرایط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند محسوب شدن فرد و به تبع آن صدور شناسه کارمندی برای وی به وجود نمی‌آورد

تبدیل وضعیت

دهیاران مشمول قانون کار هستند

دادنامه ۳۹۸-۳۹۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ هیات عمومی: هم در مواد ۱۱، ۹، ۷ آیین نامه استخدام دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۹۹؍ت۲۶۹۲۳هـ-۱۳؍۴؍۱۳۸۳ هیأت وزیران و هم در مواد ۱۱، ۱۰، ۱ اصلاحی آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵؍ت۵۵۳۴۳هـ-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هیأت وزیران، قانون کار بر دهیاران حاکم است و رأی شماره ۳۸۸-۱۳؍۲؍۱۳۹۵ شعبه ۱۲ …

دادنامه هیات عمومی ۲۷۲۷- ۱۹/۹/۱۳۹۸ به موجب رای ۲۴۹- ۹/۲/۱۳۹۹ اصلاح شد

مطابق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. …

استحقاق نوادگان در بهره مندی از مستمری بازماندگان

بند ب ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در مقام احصای وظیفه بگیران نیست. وضع این ماده به معنی حذف نوادگان از لیست بیمه شدگان(وظیفه بگیران) صندوق بازنشستگی نیست. زیرا اولا رای هیات عمومی ۶۰۳ سال ۱۳۹۶ هیات عمومی بر شمول خدمات به نوادگان اشاره دارد. ثانیا لیست وظیفه بگیران به تفکیک در …

آن دسته از سوابق مشاغل سخت و زیان آور بر طبق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی با استخدام در دستگاه های دارای مقررات خاص و زایل شدن وصف کارگری از بین نمی رود (دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی هيأت عمومي نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۹۰، سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور کارگران، مشمول استفاده از مزایای قوانین یاد شده می باشد، …

آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای ۱۳۹۲

۱- کلیه بیمه شدگان به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می توانند با رعایت ضوابط این آیین نامه نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوق های بیمه ای اقدام کنند. ۲- کلیه صندوق های بیمه ای موظفند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای، نسبت به پذیرش در خواست …

آیین‌نامه بیمه اجتماعی رو‌ستاییان و عشایر مصوب ۱۳۸۳

بخش او‌ل- تعاریف ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشرو‌ح مربوط به کار می‌رو‌ند‌: الف- رو‌ستایی‌: کسی که به طور ثابت در رو‌ستا ساکن است. تعریف رو‌ستا مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب ۱۳۶۲- می‌باشد. ب- عشایر‌: ساکنان بخش عشایری موضوع ماده (۵) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـمصوب …

دادنامه ۷۲۰ مورخ ۹۵/۹/۲۳ هیات عمومی(عدم تامین اعتبار نافی حقوق مستخدم نیست)

با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳۳، هیچ گونه اختیاری به صندوق بازنشستگی اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند، بنابراین …