رای ۵۶۳-۱۳/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی

پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است

تأثیر واگذاری شرکت های دولتی بر وضعیت شغلی کارمندان آنها

تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶:  درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی

تبصره ۲ ماده ۷ ‌قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی ۱۳۶۶: « استخدام در مشاغل پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به‌رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه …

ممنوعیت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی به غیر از حقوق وظیفه‌ و یا بازنشستگی

آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور: ماده ۷۱ – ‌در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظیفه‌ممنوع است. ‌ماده ۷۲ – ‌دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام خدمت همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه‌یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از …

تنزل مقام منحصرا در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری است

دادنامه ۴۲۲-۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان: … به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده ۹ قانون مذکور را دارند لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله …

ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰-۱۳۹۰/۰۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند

احدی از کارمندان سازمان ثبت درخواست ابطال بخشنامه ۲۱۵۰۲-۱۳۹۰/۰۲/۱۰ سازمان ثبت را تقاضا کرد. برابر متن بخشنامه ابطال شده کارمندانی که دارای پرونده تخلفاتی می باشند از انتصاب به پست قبل از تصدی خود ممنوع شده اند. هیات عمومی در نهایت طی دادنامه فوق الذکر به اجابت خواسته و ابطال بخشنامه رای داده است. مبنای …