ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰-۱۳۹۰/۰۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند

احدی از کارمندان سازمان ثبت درخواست ابطال بخشنامه ۲۱۵۰۲-۱۳۹۰/۰۲/۱۰ سازمان ثبت را تقاضا کرد. برابر متن بخشنامه ابطال شده کارمندانی که دارای پرونده تخلفاتی می باشند از انتصاب به پست قبل از تصدی خود ممنوع شده اند. هیات عمومی در نهایت طی دادنامه فوق الذکر به اجابت خواسته و ابطال بخشنامه رای داده است. مبنای …