رسیدگی خارج از نوبت به درخواست تعدیل مهریه

شماره۹۰۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰                                                              ۱۳۹۷/۷/۲۲ بخشنامه درخصوص محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی …

رای هیات عمومی دیوان. طرح دعوا قبل از صدور رای در هیات های حل اختلاف مالیاتی

رأی هيأت عمومي به شماره ۹۶۱ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ اولاً: پرونده های کلاسه ۸۶/۲۲، ۸۶/۲۵۹ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ ماليات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده ها چون شعبه سیزدهم در پرونده های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵، شماره ۸۲/۲۰۸۳، شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ و …