ثالث نیز حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد

دادنامه ۲۱۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« ‌صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با‌ احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی هر زیاندیده و‌متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها “‌کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع‌اعلام می‌نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و…. کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضع رسیدگی خواهد کرد….” کلمه ذینفع در تبصره‌های دیگر ماده‌صد قانون شهرداری “منجمله تبصره ۴” تکرار شده و برابر تبصره ۱۰ برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است‌و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز “قائم مقام مالک” در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره “‌مالک منافع” مورد اجاره است مصداق بارز”‌ذینفع” در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها هم می‌باشد. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره‌از کمیسیون ها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد…». برابر رای رای شماره ۱۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ همسایه ملک مجاور نیز تحت شرایطی حق اعتراض دارد.