شرکت در آزمون استخدامی برای دارندگام مدرک بالاتر دارای منع قانونی است

برابر رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۴ هیات تخصصی استخدامی مورخ ۷/۸/۱۳۹۹:«… هیأت تخصصی استخدامی به موجب دادنامه ۱۰۶ و ۱۰۷ – ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ و هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی به موجب دادنامه ۳۴۲ – ۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در موضوعات مشابه حکم به عدم مغایرت شروط مورد شکایت با قانون صادر کرده است ، ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۴۷۴ – ۱۷؍۵؍۱۳۹۸ رعایت شرایط آگهی استخدام را در این موارد برای شرکت کنندگان لازم الرعایه دانسته است، بنابراین از آنجائی که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد رأی به رد شکایت صادر می گردد…». برابر دادنامه شماره ۴۷۴ – ۱۷؍۵؍۱۳۹۸ هیات عمومی:«… در بند ۲ـ۶ آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی، عدم اشتغال به تحصیل و نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت‌نام الزامی اعلام و در بند ۲ تذکرات آگهی مذکور مقرر شده است که در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، بنابراین چون شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده‌اند و حکم بند ۲ تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می‌شود، آرای شعب ۲۷ و ۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ ـ ۳/۸/۱۳۹۱ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد…».
برابر شماره دادنامه: ۱۰۶- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۵ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی:« با توجه به اینکه اولاً برابر بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹که در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شده است، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند از قوانین و مقررات عمومی من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می باشند، ثانیاً در خصوص بند ۷ تذکرات مورد شکایت پیش از این هیأت عمومی دیوان در مورد مشابه به شرح دادنامه ۴۷۴ – ۱۷؍۵؍۹۶ و اینکه در آگهی استخدام، مدرک تحصیلی معینی برای ثبت نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی، نیز به موجب دادنامه شماره ۳۴۲–۳۰؍۱۱؍۹۶ در خصوص درخواست ابطال قسمتی از دفترچه آزمون متمرکز دانشگاه های علوم پزشکی سال ۹۵ که مفاد آن شبیه مقرره مورد شکایت می باشد، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است، ثالثاً در مورد تبصره بند ۷ تذکرات مورد شکایت، مقرر نمودن عدم اعمال مدرک غیر مرتبط با پست مورد تصدی مغایرتی با قانون ندارد فلذا اخذ تعهد نسبت به آن فاقد اشکال می باشد و متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی در آزمون شرکت کرده است، بنابراین … مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد…».