نرخ تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

۲۰ هزار ریال

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون ریال

هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال

هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از ۹۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون ریال

تقدیم شکایت کیفری ۱۰۰ هزار ریال

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات ۳۰۰ هزار ریال

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

۳۰۰ هزار ریال هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

۳۰۰ هزار ریال هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه در هر مورد

۳۰۰ هزار ریال هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

۳۰۰ هزار ریال هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

پروانه وکالت پایه ۸ میلیون ریال

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد

۵ میلیون ریال

پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها

۸۵۰ هزار ریال

پروانه وکالت اتفاقی

۶۰۰ هزار ریال

تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری ۲۰۰ هزار ریال

تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
۴۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا

از ۴۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه

هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال

دو و نیم درصد ارزش خواسته

در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال

سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر

چهار و نیم درصد ارزش خواسته
درمرحله فرجام خواهی

پنج و نیم درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

۳۰۰ هزار ریال

هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قراردادهای قابل تجدیدنظر دادگاه و دیوان عالی کشور

۳۰۰ هزار ریال

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

۱۵ هزار ریال

هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی

۵۰ هزار ریال

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

۱۰۰ هزار ریال

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی‌محل

تا مبلغ یک میلیون ریال

۶۰ هزار ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال

۳۰۰ هزار ریال

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال

۴۰۰ هزار ریال

مازاد بر یکصد میلیون ریال

یک در هزار

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول

۲۰۰ هزار ریال

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی

۱۵۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری

۳۰۰ هزار ریال

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری

از ۴۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه

هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

۳۰۰ هزار ریال

هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی

۲۰۰ هزار ریال

هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا

۲۰۰ هزار ریال

هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده

۵۰ هزار ریال

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

۵۰۰ هزار ریال

درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲

مطابق ماده قانونی مربوطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *