ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تامین اجتماعی

ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تامین اجتماعی
حمیدرضا پرتو
اسدالله صحرانورد

چکیده
مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: «مواردی كه در این آیین نامه قید نشده تابع مقررات تأمین اجتماعی است». بر این اساس و با عنایت به اینکه مقررات تامین احتماعی حالت قوانین مادر دارد، موارد سکوت مقررات حمایتی وکلا بر اساس مقررات تامین اجتماعی تعیین تکلیف می شود. با این حال ارتباط این دو دسته از مقررات منحصر به مورد مذکور نیست. در این مقاله با رویکرد عملگرایانه ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تامین اجتماعی نقد و بررسی می شود.
واژگان کلیدی: قانون تامین اجتماعی. صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری. مقررات حمایتی. بیمه.

مقدمه و پیشینه بحث
ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تامین اجتماعی از چند منظر قابل بررسی است: ۱-از نظر پیشینه و جنبه تاریخی بحث. ۲-از نظر اصل و فرع بودن. ۳-از نظر میزان حمایتهای مشمولین این دو دسته از مقررات.
۱-از نظر تاریخی حوزه تامین اجتماعی در گام نخست برای حمایت از اقشاری چون نظامیان، کارگران و کارمندان دولتی ایجاد شد. سپس شامل اقشار و صنوف دیگر شد. در خصوص تامین اجتماعی به مفهوم نوین۳، باید گفت که این تاسیس مولود انقلاب صنعتی و پیدایش طبقه ای به نام کارگر است؛ از این رو مطابق انتظار، تامین اجتماعی در گام های آغازین خود، حمایت از این قشر را سرلوحه خود قرار داده باشد؛ ولی تامین اجتماعی به مفهوم امروزی خود( که واجد خصیصه فراگیری و عام الشمول بودن است) پس از جنگ جهانی اول پدید آمد و کم کم شامل همه اقشار جامعه شد. بنابراین باید گفت از نظر تاریخی مقررات تامین اجتماعی زودتر از مقررات حمایتی وکلا وضع شده است.
۲-از نظر اصل و فرع بودن باید مقررات تامین اجتماعی را اصل و مقرره مادر دانست. ماده ۲۲ پیش گفته نیز بر این برداشت صحه می گذارد. از نظر حجم مقررات مرتبط و تعداد مشمولین نیز سازمان تامین اجتماعی هم مشمولین بیشتری دارد و هم مقررات بیشتری در خصوص آن وضع شده است.
۳-در مقررات فعلی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری صرفا ارائه حمایتهای بلندمدت پیش بینی شده است. حال آنکه حمایتهای مقررات تامین اجتماعی شامل حمایتهای کوتاه مدت نیز می شود. در خصوص اصل و میزان حمایتهای وکلا نیز می توان گفت مقررات حمایتی وکلا برگرفته از مقررات حمایتی تامین اجتماعی می باشد. مشابهت زیادی در این خصوص وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
جهت رعایت جنبه عملی بحث، غالب مباحث این نوشتار روی بند سوم متمرکز شده است. همچنین سعی شده تا حتی المقدور از بیان مفصل مباحث تئوری خودداری گردد.
گفتار نخست: مراجعه به مقررات تامین اجتماعی در فرض سکوت مقررات حمایتی وکلا
گفتار دوم:‌ مقایسه حمایتهای مشمولین قانون تامین اجتماعی با مشمولین صندوق حمایت وکلا
گفتار سوم: شمول همزمان مقررات تامین اجتماعی و مقررات حمایتی وکلا
گفتار چهارم: انتقادات وارده به مقررات کنونی صندوق حمایت وکلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *