آیا نپرداختن حق بیمه از سوی كارفرما مجوزی براي دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟

نظر شماره ۷۵/۹۱ مورخ ۲۱/۳/۹۱
آیا نپرداختن حق بیمه از سوی كارفرما مجوزی براي دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استعلام کرده است، آیا عدم تامین اعتبار و نپرداختن ۷% حق بیمه کارگران جانباز مشمول صندوق تامین اجتماعی از سوی دولت مجوزی جهت دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«با عنایت به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بیان می دارد: «تامین صد در صد «۱۰۰%» بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت می باشد.» و همچنین با توجه به رای شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۱۲/۷۰ هیات عمومی دیوان که عدم تأمین اعتبار از سوی دولت را مسقط حقوق اشخاص نمی داند، لذا نپرداختن حق بیمه از سوی دولت مجوزی جهت دریافت حق بیمه مزبور از کارگران جانباز محسوب نمی گردد و بدیهی است که در صورت کسر حق بیمه از جانبازان، سازمان مربوطه مکلف به استرداد سهم کسر شده به بیمه شدگان جانباز می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.