دهیاران مشمول قانون کار هستند

دادنامه ۳۹۸-۳۹۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ هیات عمومی: هم در مواد ۱۱، ۹، ۷ آیین نامه استخدام دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۹۹؍ت۲۶۹۲۳هـ-۱۳؍۴؍۱۳۸۳ هیأت وزیران و هم در مواد ۱۱، ۱۰، ۱ اصلاحی آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵؍ت۵۵۳۴۳هـ-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هیأت وزیران، قانون کار بر دهیاران حاکم است و رأی شماره ۳۸۸-۱۳؍۲؍۱۳۹۵ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که حقوق و مزایای دهیاران را تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. …