تبدیل وضعیت نیروهای طرحی به قرارداد کار معین ممنوع است

دادنامه ۸۱۹-۸۲۰- ۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی:
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۰۱ تا ۳۰۸-۲۳؍۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت نیروهای طرحی به قرارداد کارمعین ممنوع می باشد و «صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی آورد» ؛ همچنین برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴-۱۰؍۴؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارگیری کارمندان قراردادی در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت شرایطی از جمله اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب است و صرف اعلام نیاز یا به کارگیری افراد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با آنان بدون رعایت شرایط مزبور و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند و به تبع آن صدور شناسه کارمندی به وجود نمی‌آورد، بنابراین با توجه به اینکه به کارگیری نیروهای طرحی خارج از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و پرداخت حقوق و مزایای آنها از محل تأمین اعتبار اختصاص یافته جهت اجرای طرح می باشد و متفاوت با کارکنان قراردادی و رسمی و پیمانی هستند که از محل اعتبارات جاری حقوق دریافت می نمایند، بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است