عدم ابطال ماده ۱۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸؍۹۶؍۱۰۰۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی-

دادنامه هیات عمومی دیوان ۷۵۰-۷۵۱- ۱۸/۶/۱۳۹۹ :-حکم مقرر در ماده ۱۶ از بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸؍۹۶؍۱۰۰۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی هیچ یک از مواد ۴۵-۴۳-۴۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در هیأت های تشخیص مطالبات تـأمین اجتمـاعی را نقض نکرده بلکه یـک فـرصت و حـق مضاعفـی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی قائل شده است و این امتیاز نیز توسط سازمان تأمین اجتماعی به نفع کارفرمایان معترض ایجاد شده و آن هم در وضعیتی که خود سازمان تأمین اجتماعی طرف دعوای کارفرما در هیأت‌های تشخیص مطالبات است، بنابراین ایجاد این حق و امتیاز توسط سازمان تأمین اجتماعی برای طرف مقابل خود و به منظور اطمینان از بررسی صحیح اعتراض کارفرمایان و امکان بیشتر تصمیمات هیأت‌ها که نتیجه آن قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی است با قانون مغایرت ندارد. با توجه به حکم بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب سال ۱۳۸۸ و مطابق ماده ۶ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۹ که هیأت امناء جایگزین شورای عالی سازمان شده، مصوبه مورد اعتراض که مبتنی بر پیشنهاد هیأت امناء سازمان تنظیم شده در حدود اختیارات نیز وضع شده و در نتیجه به علّت عدم مغایرت با قانون و خارج نبودن از حدود اختیارات مرجع صدور آن ابطال نشد.