در دعوای احتساب سوابق غیررسمی نیاز به اقامه دعوا به طرفیت نهاد بیمه ای نیست

دادنامه ۷۴۷- ۴/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی:
شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب سنوات غیر رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری‌ مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۴۵ و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان که شاغل هستند تکلیف دستگاه اجرایی محل اشتغال کارمند می باشد، لذا جهت طرح دعوای احتساب سنوات در این وضعیت لزومی به طرف دعوا قراردادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است