شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحدید تحدید صلاحیت مراجع قضایی را ندارد

دادنامه ۲۶۲۱ مورخ ۵/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی: «با عنایت به اینکه مطابق مفاد ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰-۱۲؍۶؍۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و استفساریه شماره ۱۸۴۷۳؍۹۳؍ش-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۳ شکایات ناظر به شئون آموزشی و پژوهشی از صلاحیت دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی خـارج شده است حال آن کـه موضوع شکایت در هر دو پرونده مطالبه پایه های استخدامی است و از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی خارج است، از طرفی با عنایت به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید صلاحیت مراجع قضایی را ندارد، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۴-۱۵؍۴؍۱۳۹۲ که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به موضوع شکایت تشخیص داده صحیح و موافق مقررات است».