عدم نفوذ اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، پس از تحقق رهن و به تصرف دادن مال مرهونه توسط مرتهن به راهن

در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست

عدم ابطال مواد ۳۶ تا ۴۱ آيين‎نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي (در باب بازداشت اموال منقول نزد اشخاص ثالث)

شماره دادنامه: ۸۹/۱۹۹     کلاسه پرونده: ۷۳/۸۸        تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ موضوع رأی: درخواست ابطال مواد ۳۶ تا ۴۱ آيين‎نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي. گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است: ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مقرر مي‎دارد، مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارت تاخير و جريمه‎هاي نقدي …

تکلیف اداره ثبت احوال در درج وقایع بعد از صدور حکم قطعی سرپرستی

از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲: ماده۲۲ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی …

عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

شماره دادنامه: ۸۸/۳۱،    کلاسه پرونده: ۸۷/۷۶۵     تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳، ۱۴ و ۱۶ ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۵۳۷ و ۱۱۱۲ موضوع شکایت آقای ندرت صدری به طرفیت بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته تغییر پست …

در خصوص جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نرخ سال تخلف ملاک است نه نرخ سال طرح پرونده در کمیسیون

در این خصوص دو رای از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته که به نظر می رسد: ۱- رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ مربوط به پرونده کلاسه ۲۷۲/۷۷با موضوع  اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ ديوان عدالت اداري: مقدمه:  الف- شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۱۲۴۳ موضوع شكايت آقاي احمد قهرماني …

خاتمه قرارداد کار به علت قصور کارگر

از قانون کار: ماده ۲۷- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین …

نحوه دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن توسط سازمان تأمین اجتماعی

از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ۱۳۸۷: ماده ۲۳- سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید. – کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی. – کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و لازم‎الاجراء بودن آراء قطعی مراجع مزبور

شماره دادنامه: ۸۷/۸۵۳ تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۲۰ ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۷۸ موضوع شکایت خانم زکیه باقری نژاد به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان به شرح دادنامه شماره …

امکان مشمول صندوق بازنشستگی ماندن کارکنان تحت پوشش صندوق ھای بازنشستگی، در صورت انتقال به سایر دستگاه ھا یا بازخریدی و …

از قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور بند الف ماده ۶: الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق ھای بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ھا یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سھم بیمه شده …

الزام کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای و پذیرش آن توسط دستگاه قضائی به‌عنوان وثیقه قرار تأمین

از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی) بند خ ماده ۷۴: کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را به‌عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به‌‌جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد …