رأی شماره ١٨۴٧ – ۱۳/۱۱/۱۳۹۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص « موضوع قراردادھای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می گردد.»

قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

آیا نپرداختن حق بیمه از سوی كارفرما مجوزی براي دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟

نظر شماره ۷۵/۹۱ مورخ ۲۱/۳/۹۱ آیا نپرداختن حق بیمه از سوی كارفرما مجوزی براي دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟ رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استعلام کرده است، آیا عدم تامین اعتبار و نپرداختن ۷% حق بیمه کارگران جانباز مشمول صندوق تامین اجتماعی از سوی دولت مجوزی جهت …

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و تکالیف کارفرمایان

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و تکالیف کارفرمایان دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۷۶/۵/۲۵ در خصوص قراردادهای پیمان تک نفره (ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تامین اجتماعی ) اعلام کرد: « حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر …

مزایای مشمول کسر حق بیمه

مزایای مشمول کسر حق بیمه شامل حقوق پایه/ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(دادنامه شماره ١٢٧ مورخ ٢٨‏/٧‏/٩٥ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری) /مسکن و خواربار /فوق العاده شغل/ نوبت کاری/بن نقدی/ ایاب ذهاب حق لباس /اضافه کاری /تسهیلات رفاهی /حق مهد کودک/ حق غذا/ سایر مزایایی که مشمول کسر حق …

بررسی نظام حمایتی مشمولین قانون اشعه

بررسی نظام حمایتی مشمولین قانون اشعه حمیدرضا پرتو چکیده با توجه به گسترش روزافزون کاربرد اشعه (‌پرتوها) در امور مختلف و ضرورت حفاظت کارکنان، مردم، نسلهای آینده و محیط در برابر اثرات زیان‌آور‌اشعه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۹ به تصویب رسید. یکی از مبانی قانونگذاری در …