پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك ثبت شده بدون تنفيذ و تأييد آنها توسط مراجع قانوني صلاحيت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانوني ندارد.

کلاسه پرونده: ۷۵/۸۶        شاکی:سازمان مسكن و شهرسازي كرمان. موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۹ و ۱۱ و هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري. تاریخ درج در سایت دیوان عدالت اداری: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۷۵ مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۲/۸۶۲ موضوع شكايت آقاي ابراهيم بلوچي‌ده يعقوبي به طرفيت …

منوط بودن ثبوت تقصیر متهم در مسائلی که ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است صرفاً ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۲۹-۱۳۶۸/۰۸/۰۲ ماده ۱۷ ( ۲۱ جدید) قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال …

عدم نفوذ اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، پس از تحقق رهن و به تصرف دادن مال مرهونه توسط مرتهن به راهن

در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست

تکلیف اداره ثبت احوال در درج وقایع بعد از صدور حکم قطعی سرپرستی

از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲: ماده۲۲ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی …

در خصوص جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نرخ سال تخلف ملاک است نه نرخ سال طرح پرونده در کمیسیون

در این خصوص دو رای از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته که به نظر می رسد: ۱- رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ مربوط به پرونده کلاسه ۲۷۲/۷۷با موضوع  اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ ديوان عدالت اداري: مقدمه:  الف- شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۱۲۴۳ موضوع شكايت آقاي احمد قهرماني …

الزام کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای و پذیرش آن توسط دستگاه قضائی به‌عنوان وثیقه قرار تأمین

از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی) بند خ ماده ۷۴: کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را به‌عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به‌‌جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد …

لزوم تنظیم معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده، در دفاتر اسناد رسمی

  از قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۹۴ ماده۶٢ ـ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رھن و نیز وعده یا تعھد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد …

تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری(ارزیابی خلاف واقع)

بررسی یک رای(بزه تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری) حمیدرضا پرتو[۱] چکیده: کارشناسان دادگستری بنا به ذات شغل خود و بر پایه مقررات قانونی نقش مهمی در تعیین اصل و میزان برنده دعوا و حقانیت وی دارند. در عین حال گاهی کارشناس به عنوان بازوی اجرای عدالت ایفای نقش نمی کند و صرفا به …