رأي وحدت رويه شماره ۷۶۷ – ۱۳۹۷/۱/۲۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور  صلاحیت اداره کار در خصوص دعاوی دوران اشتغال

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ رسيدگي به اختلافات فردي كارگر و كارفرما كه از اجراي اين قانون ناشي شده باشد در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف است و مشمولين مقررات قانون استخدام كشوري از قلمرو آن خارج مي‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالي بازنشستگي زمان …

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هيأت عمومی دیوان عالی کشور عدم صلاحیت مراجع قانون کار دعاوی مطالبه خسارت تاخیر

نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار٬ رسيدگی به هرگونه اختلاف فردی بين کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد٬ در صلاحيت هيأتهای تشخيص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین٬ چنانچه دعوای دیگری غير از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح …

رای هیات عمومی در خصوص مرخصی زایمان

پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان ۶ ماه تا ۹ ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)