صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و لازم‎الاجراء بودن آراء قطعی مراجع مزبور

شماره دادنامه: ۸۷/۸۵۳ تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۲۰ ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۷۸ موضوع شکایت خانم زکیه باقری نژاد به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان به شرح دادنامه شماره …

امکان مشمول صندوق بازنشستگی ماندن کارکنان تحت پوشش صندوق ھای بازنشستگی، در صورت انتقال به سایر دستگاه ھا یا بازخریدی و …

از قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور بند الف ماده ۶: الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق ھای بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ھا یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سھم بیمه شده …

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۶

نوع مصوبه : تصویب نامه      تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳      شماره مصوبه : ۵۴۲۲۵/۱۲۳۴۶ هیئت وزیران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات– مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی …

ابطال ماده ۱۰ آيين‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ هيأت وزيران.

شماره دادنامه: ۷۸/۳۴۱،۳۴۲،۳۴۳،۳۴۴،۳۴۵،۳۴۶،۳۴۷،۳۴۸،۳۴۹  –  تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۱ مقدمه: شكات طي دادخواست هاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‎اند، با عنايت به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره‎هاي ۲ و ۳ آن و همچنين آئين‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون مذكور، موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ …

رأی شماره ١٨۴٧ – ۱۳/۱۱/۱۳۹۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص « موضوع قراردادھای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می گردد.»

قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

آیا نپرداختن حق بیمه از سوی كارفرما مجوزی براي دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟

نظر شماره ۷۵/۹۱ مورخ ۲۱/۳/۹۱ آیا نپرداختن حق بیمه از سوی كارفرما مجوزی براي دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟ رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استعلام کرده است، آیا عدم تامین اعتبار و نپرداختن ۷% حق بیمه کارگران جانباز مشمول صندوق تامین اجتماعی از سوی دولت مجوزی جهت …