برخورداری از چند حمایت بلندمدت (بیمه‌ای) در قوانین موضوعه

برخورداری از چند حمایت بلندمدت(بیمه ای) در قوانین موضوعه حمیدرضا پرتو چکیده مطابق اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی برای هر خطر یک حمایت در نظر گرفته می شود. از این رو شخصی که مستمری ازکارافتادگی دریافت می کند نمی تواند همزمان از مستمری بازنشستگی نیز برخوردار گردد(اصل ممنوعیت همپوشانی). با این حال این اصل …

ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تامین اجتماعی

ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تامین اجتماعی حمیدرضا پرتو اسدالله صحرانورد چکیده مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: «مواردی كه در این آیین نامه قید نشده تابع مقررات تأمین اجتماعی است». بر این اساس و با عنایت به اینکه مقررات تامین احتماعی حالت قوانین مادر …

ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه کارگران

ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه کارگران چکیده یکی از حقوقِ کارگرانِ مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت های بیمه اجتماعی می باشد. در نظام بیمه ای مشارکتی، برخورداری از این حمایت با بیمه پردازی محققق می گردد. مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده …