عدم شمول قانون کار بر اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۴    شماره دادنامه: ۱۵۵        موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱- ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی …

طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تامین اجتماعی، پیش از بررسی موضوع در سازمان تامین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.  

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵                      کلاسه پرونده: ۱۰/۹۱                شماره دادنامه: ۵۶۳   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲، ۱۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری      گردش کار: مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث …