پرداخت دین به نرخ روز تادیه

در نظام حقوق ما پرداخت دین به نرخ روز یک امر استثنایی است و تا جایی که بنده اطلاع دارم در سایر نظامهای حقوقی نیز همینگونه است. منتها در برخی موارد قانونگذار پرداخت به نرخ یوم الادا را مورد حکم قرار داده است. از جمله:
ماده۲۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲: زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

ماده ۲ قانون ممنوعیت قلع ساختمان های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۵ وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذکور در ماده(۱)، با مالکان ازطریق خرید زمین یا دادن زمین عوض و یا راه‌های دیگر، توافق نماید.هیأت وزیران موظف است بودجه و اعتبار مورد نیاز را به نحوی تأمین کند که تا پایانبرنامه چهارم اجرای این قانون تحقق یابد.تبصره – در صورت عدم حصول توافق، بهای زمین براساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک، در صندوق دادگستری سپرده می‌شود و سند ملک به نام دولت صادر می‌گردد.
۱- ماده۲۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ ۲-ماده ۲ قانون ممنوعیت قلع ساختمان های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۵ ۳-ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۱ مصوب ۱۳۹۲٫ ۴-در پرداخت دیه. ۵-در مهریه در فرضی که مهریه به ریال(وجه نقد) باشد. مستند به قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (۱۰۸۲) قانون‌ مدنی‌ درخصوص‌ مهریه‌ مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۷٫ ۶-در غصب و کلا دعاوی استرداد عین، در فرضی که استرداد عین یا بدل ممکن نباشد و در این فرض قیمت یوم الادا ملاک است. ۷-پرداخت حق سنوات کارگر موضوع دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹. ۹. ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۸-رویه عملی در مطالبه حق بیمه معوقه سنوات قبل(البته این مورد را بنده قانونی نمی دانم) ۹-تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۴ : مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجراء شدن این قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *