پرداخت ۶ ماه حق بیمه شرط برخورداری از مقرری بیمه بیکاری است و صرف داشتن سابقه اشتغال کافی نیست

۸۶۱- ۸/۷/۱۳۹۹ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی:
اولاً بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۶) مقرر می دارد باید «بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد » و از طرفی علی الاصول پرداخت حق بیمه با ارسال لیست صورت می گیرد؛ لذا با توجه به قرینه مقارنه ای که بین عبارت «ارسال لیست حق بیمه بیکاری» و «پرداخت حق بیمه بیکاری» وجود دارد ، ارسال لیست مندرج در بند ۶ فصل اول شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) ، محمول بر پرداخت حق بیمه بوده و با توجه به صراحت بند (الف) ماده ۶ قانون ، شرط برخورداری از مقرری بیمه بیکاری ، پرداخت حق بیمه بیکاری و ارسال لیست آن می باشد.
ثانیاً ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) که بیان می دارد تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، ناظر بر بیمه اجباری می باشد و منصرف از بیمه بیکاری موضوع مصوبه مورد شکایت است.
علیهذا بند ۶ فصل اول شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵ اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به اتفاق آراء مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد.