دفاع در قبال اعتراض ثالث کارفرما به رای اداره کار(در دیوان عدالت اداری)

شرکت کارفرما اساسا ثالث محسوب نمی شود: موکل در پرونده حاضر دادخوستی با موضوع نقض رای اداره کار مطرح و در نهایت منجر به صدور دادنامه …(مورد اعتراض ثالث) گردید. از نظر حقوقی در دعاوی با موضوع ابطال و نقض آرای کمیسیون ها و هیات های اداری و شبه قضایی، اساسا طرفِ دعوای مطروحه در هیات های اداری، در دعوای مطروحه در دیوان عدالت اداری، شخص ثالث محسوب نمی شود. زیرا طرفِ دعوا در مراجع اداری و هیات ها، از ابتدا در دعوا مداخله داشته و رای را حضور و مداخله وی صادر گردیده است. حال انکه حسب قانون مادر یعنی قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث، شخصی است که در دادرسی منتهی به رای قطعی دخالت نداشته باشد. شرکت …….در دادرسی منتهی به رای قطعی در تمام مراحل دخالت داشته است. مضافا از نظر حقوقی و مستنبط از قانون دیوان عدالت اداری، اقامه دعوای ابطال رای هیات های موضوع قانون کار، یک دعوای مستقل و جدید محسوب نمی شود. بلکه در واقع یک اعتراض است به رای هیات های قانون کار. به عبارتی به نحوی ادامه دعوای مطروحه در اداره کار محسوب می شود. از نظر علمای علم حقوق، جایگاه دیوان عدالت مشابه جایگاه دیوان عالی کشور نسبت به ارای محاکم قضایی است. حال در فرضی که محکوم علیه مرحله تجدیدنظر نسبت رای دیوان عالی کشور، ثالث محسوب نشده و حق اعتراض ثالث ندارد، پذیرش چنین حقی برای محکوم علیه مراجع اداری و شبه قضایی برخلاف مقصود مقنن و از اسباب اطاله دادرسی و تولید دعاوی بی مورد است.