جرایم ایرانیان در خارج از کشور

سوال: یک ایرانی در عربستان مرتکب شرب خمر شده و در آنجا محاکمه و مجازات وی اجرا شده است. آیا محاکمه مجدد وی در ایران مجوز قانونی دارد؟ پاسخ. بلی طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرایم مشمول مجازات حدی قصاص دیات و تعزیر منصوص شرعی در محاکم ایران مجددا رسیدگی می شود. برابر …

پرداخت دین به قیمت یوم الاداء

پاسخ: ۱-بر طبق نظریه ارزش اسمی یا نامینال عدد ریالی و ظاهری پول ملی دارای ارزش مستقل است بنابراین اصل بر این است که کلیه دیون باید به همان عدد ریالی تادیه شود و صرف گذر زمان موجب نمی شود تا دیون به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. چرا که در این فرض موضوعیت …

دانشگاه ها از مقررات عمومی مستثنی شده و باید هزینه های خود را تامین نمایند.

.. ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور: دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر …

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۵ـ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور حق تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای تعزیرات

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» …

تعدد جرم در جعل و سواستفاده از سند مجعول

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۷۷ نیز در این خصوص اشعار می دارد : «نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌ شده و به علاوه در ماده ۸۳ قانون …

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور پرداخت حق الوکاله نمایندگان حقوقی

حسب تبصرة ۳۰ قانون بودجة سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامة قانون وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در …

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مرجع تجدیدنظر از ارای شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده …

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور. ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین …