لزوم تنظیم معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده، در دفاتر اسناد رسمی

  از قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۹۴ ماده۶٢ ـ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رھن و نیز وعده یا تعھد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد …

تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری(ارزیابی خلاف واقع)

بررسی یک رای(بزه تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری) حمیدرضا پرتو[۱] چکیده: کارشناسان دادگستری بنا به ذات شغل خود و بر پایه مقررات قانونی نقش مهمی در تعیین اصل و میزان برنده دعوا و حقانیت وی دارند. در عین حال گاهی کارشناس به عنوان بازوی اجرای عدالت ایفای نقش نمی کند و صرفا به …